شام غریبان حسینی -کیش و اصفهان

شام غریبان حسینی -کیش و اصفهان
مراسم شام غریبان عاشورای حسینی در مبارکه اصفهان و کیش برگزار شد.

افزودن نظر