آتش سوزی در بازار کهنه قم‎

آتش سوزی در بازار کهنه قم‎
تعدادی از مغازه ها و کارگاه های چوب بری و انبار آنها در بخشی از بازار کهنه قم که قدمت آن به دوران صفویه و قاجار باز می گردد دچار حریق شد و در آتش سوخت.

افزودن نظر