میراث انسان

میراث انسان
در استان ‌کرمانشاه حدود ۵۰ کارگاه و معدن سنگ وجود دارد که به صورت کاملا محسوسی به طبیعت بکر این منطقه آسیب زیادی زده است.معادن باعث تغییر کاربری زمین از حالت مزرعه ، جنگل و مراتع باز به الگوهای شهری و صنعتی می شود.فعالیت این کارگاه ها ، رودخانه های محلی را از طریق آلودگی رسوبی میکنند و کیفیت آب و رواناب سطحی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ایجاد سر و صدا و آلودگی صوتی میگردند.

افزودن نظر