هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز صبح چهارشنبه به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

افزودن نظر