دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه درشمال غرب ایران قرار داردکه طبق تقسیمات کشوری ایران،میان ۲استان آذربایجان غربی واستان آذربایجان شرقی قرارگرفته است.مساحت این دریاچه درسال ۱۳۷۷ درحدود ۶هزارکیلومترمربع بودکه درردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیااز نظر مساحت قرار داشت.این دریاچه بزرگترین دریاچه آب شوردرخاورمیانه وششمین دریاچه بزرگ آب شوردنیا است.در پی بارش های اخیر و جاری شدن سیلاب،مساحت دریاچه ارومیه در هفته نخست فروردین سال ۹۸ نسبت به زمان مشابه درسال گذشته،۴۰درصدافزایش یافته است.

افزودن نظر