امضاء دفتر یادبود درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی مقامات ارشد کوبا

امضاء دفتر یادبود درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی مقامات ارشد کوبا

افزودن نظر