گروهی از نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان راهی افغانستان شدند

گروهی از نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان راهی افغانستان شدند

افزودن نظر