مخالفت پارلمان تونس با تروریستی خواندن اخوان المسلمین

حزب «قانون اساسی آزاد» تونس در به نتیجه رساندن لایحه ای با هدف تروریستی خواندن اخوان المسلمین ناکام ماند.

حزب «قانون اساسی آزاد» تونس در به نتیجه رساندن لایحه ای با هدف تروریستی خواندن اخوان المسلمین در پارلمان این کشور ناکام ماند.

دفتر مجلس نمایندگان تونس با لایحه ارائه شده از سوی حزب قانون اساسی آزاد این کشور در خصوص تروریستی خواندن گروه اخوان المسلمین مخالفت کرد.

در بیانیه پارلمان تونس آمده است که دفتر پارلمان، پیش نویس لایحه مذکور را با هدف تروریستی خواندن «اخوان المسلمین» مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفته است که آن را به مجمع عمومی ارجاع ندهد.

این دفتر درباره دلیل مخالفت با طرح این لایحه آورده است که با الزامات بند اول فصل ۱۴۱ آیین نامه داخلی پارلمان تونس تناقض دارد.

گفتنی است که حزب قانون اساسی آزاد از دشمنان سرسخت گروههای اسلامی و دشمن سرسخت جنبش النهضه تونس محسوب می شود.

افزودن نظر