الکاظمی شخصیتی میانه رو و صادق است

رئیس جمهور عراق تاکید کرد که زمان زیادی برای تشکیل دولت در این کشور از دست رفته است.

برهم صالح رئیس جمهور عراق تاکید کرد که این کشور زمان زیادی را برای تشکیل دولت جدید از دست داده است.

وی در ادامه افزود: ما امروز از یک مرحله سیاسی سخت عبور کردیم. همگان بر ضرورت تشکیل دولت با وجود برنامه های اصلاحاتی تاکید دارند.

برهم صالح تصریح کرد: مصطفی الکاظمی دارای شخصیت صادق و میانه رو است و بر محافظت از حقوق عراقی ها تاکید دارد.

وی افزود: ما مدت زمان زیادی را برای تشکیل دولت جدید از دست دادیم و عراقی ها زمان زیادی را در این خصوص به انتظار نشستند. روند مکلف شدن نخست وزیر شاهد بگو مگوهای سختی میان سیاستمداران بوده و همگان بر سر الکاظمی توافق کردند.

لازم به ذکر است که الکاظمی امروز در سایه انصراف عدنان الزرفی به عنوان مأمور تشکیل کابینه معرفی شد.

افزودن نظر