نخست وزیر مکلف عراق از پست خود انصراف داد

نخست وزیر مکلف عراق از پست خود انصراف داد.

عدنان الزرفی نخست وزیر مکلف عراق از پست خود انصراف داد.

هم چنین گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که مصطفی الکاظمی که از سوی گروه‌های شیعه معرفی شده وارد کاخ ریاست جمهوری شد.

قرار است برهم صالح رئیس جمهور عراق الکاظمی را مأمور تشکیل کابینه این کشور کند.

در حال تکمیل...

افزودن نظر