کشورهای عربی خواهان مداخله خارجی و راه‌کار نظامی در لیبی نیستند

کشورهای عربی خواهان مداخله خارجی و راه‌کار نظامی در لیبی نیستند
وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد که کشورهای عربی خواهان حل نظامی بحران لیبی نیستند.

محمد طاهر سیاله، وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد که کشورهای عربی با راه کار نظامی برای حل بحران لیبی مخالف هستند.

وی به نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره اشاره کرد.

سیاله تصریح کرد: در این نشست مشخص شد که اتحادیه عرب خواهان مداخله خارجی در لیبی نیست.

وی تاکید کرد: کشورهای عربی خواهان راه کار سیاسی برای حل بحران لیبی هستند.

نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز گذشته در قاهره برای بررسی مهم ترین مسائل کشورهای عربی برگزار شد.

افزودن نظر