الجزایری ها بازهم دست به تظاهرات زدند

الجزایری ها بازهم دست به تظاهرات زدند
صدها الجزایری در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.

صدها الجزایری در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.

بر اساس این گزارش؛ الجزایری ها با برگزاری تظاهرات خواستار حکومت مدنی و آزادی بازداشت شدگان شدند.

شایان ذکر است که الجزایر پس از اینکه عبدالعزیز بوتفلیقه کناره گیری کرد با اعتراضاتی روبرو است که تظاهرات کنندگان خواهان کنار رفتن همه مقامات وابسته به رئیس جمهور سابق هستند.

افزودن نظر