بازگشت شماری دیگری از آوارگان از اردوگاه الرکبان به سوریه

بازگشت شماری دیگری از آوارگان از اردوگاه الرکبان به سوریه
منابع سوری از رسیدن ده ها خانواده آواره سوری از اردوگاه الرکبان به گذرگاه جلیغم برای بازگشت به مناطق آزاد شده توسط ارتش سوریه خبر دادند.

منابع سوری از رسیدن ده ها خانواده آواره سوری از اردوگاه الرکبان به گذرگاه جلیغم برای بازگشت به مناطق آزاد شده توسط ارتش سوریه خبر دادند.

خبرنگار سانا به بازگشت شمار دیگری از خانوادهای آوارگان سوری از اردوگاه های پناهندگی در اردن به روستاهای آزاد شده توسط ارتش سوریه از طریق گذرگاه نصیب نیز اشاره کرد.

شایان ذکر است که آمریکا در روند بازگشت آوارگان به سوریه از اردوگاه الرکبان مانع تراشی می کند.

افزودن نظر