تمامی حساب های دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد


افزودن نظر