تمامی حساب های دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد

تمامی حساب های دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد

افزودن نظر