مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی آن سوی ابرها ساخته مجید مجیدی در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.

اکران خصوصی فیلم سینمایی آن سوی ابرها

اکران خصوصی فیلم سینمایی آن سوی ابرها
مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی آن سوی ابرها ساخته مجید مجیدی در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.

افزودن نظر